Styrket tegnspråkopplæring for barn og unge

Styrket tegnspråkopplæring for barn og unge
NDF ved generalsekretær Bjørn A. Kristiansen og oppvekstkonsulent/jurist Tove Fredrikke Bergh har i dag vært i et møte med Kunnskapsdepartementet.
På bakgrunn av representantforslag i stortinget våren 2016 og vår oppfølging fra møtet med departementet den 25. juni (se FB melding samme dato) har departementet nå sendt et oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet. 
Direktoratet er nå blitt bedt om å foreslå tiltak for å styrke tilgangen på tegnspråkopplæringen.
1 Vurdere rettigheter til tegnspråkopplæring for hørende barn og unge som har særskilt behov for opplæring, HERUNDER barn med tegnspråklige foreldre og barn og unge som har tegnspråklig søsken.
2 Vurdere å gi elever flere valgmuligheter knyttet til bruk av lærerplaner etter § 2-6 og § 3-9. 
Eventuelle endringer skal ikke medføre redusert rett til å få opplæring etter alle læreplanene.
3 Vurdere andre tiltak for å fremme og forsterke tegnspråk i barnehage og skole herunder; som valgfag, tegnspråk som fremmedspråk, veilednings- og opplæringsmateriell, SFO/AKS, 
innsats fra Statped og få en vurdering av fjernundervisning knyttet til deltid hos Statped bør reguleres i lov.
Direktoratet skal gi en foreløpig rapport innen 1. februar og en sluttrapport innen 6. april.

Dette er et av resultatene av NDF sitt langsiktige arbeid for å styrke tegnspråkets status og øke kunnskap om språket vårt i alle sammenhenger i samfunnet.

Bildet: fra venstre: Elisabeth Rensvik, Kari Brustad (Kunnskapsdepartementet), Bjørn A. Kristiansen og Tove Fredrikke Bergh.